🕊️สัญลักษณ์ (Logo)

สัญลักษณ์การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "ร่มแก้วเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ที่แสดงถึงความสมัครสมาน สามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  รู้แพ้  รู้ชนะ และให้อภัย  โดยในสัญลักษณ์มีองค์ประกอบและความหมาย ดังนี้

โดยมีข้อความ "ร่มแก้วเกมส์ 2566" และมีชื่อกิจกรรมการแข่งขันเป็นภาษาอังกฤษ “Romkaew Games 2023” ประกอบ

🎶 เพลงเชียร์ประจำสถาบัน

———————————————————————————————

ควบคุมโดย คุณครูมาโนช อุดหนุน และคุณครูเอกวิชญ์ เรืองจรูญ

ขับร้องโดย ด.ญ.ณัฐชยา อินทร์คำ, ด.ญ.โชษิตา กิรติภัทรนันท์,
นายศิวกรณ์ ประสงค์เงิน,นายธนนท์ แซ่ลิ้ม, นาย​ปริญญา​ภัทร​ ฤทธ​ิร​ณ​สกุล,
นายพีรพัฒน์ เพชรด้วง, นางสาวปวิตรา สายสร้อย 

📸 บันทึกภาพกิจกรรมการแข่งขัน

การแข่งขันสแตนด์เชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์
คลิปจาก ▶️ BJ soundengineer

สแตนด์เชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ และพิธีปิดฯ
คลิปจาก ▶️ BJ soundengineer

การแข่งขันสันทนาการ
คลิปจาก ▶️ BJ soundengineer

การแข่งขันสันทนาการ
คลิปจาก ▶️ BJ soundengineer

การแข่งขันดรัมเมเยอร์
คลิปจาก ▶️ BJ soundengineer

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในฯ
คลิปจาก ▶️ BJ soundengineer