⛳เปตอง (Petanque)

 1. การแบ่งรุ่น มี 4 รุ่น
  1.1 รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นชาย
  1.2 รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายชาย
  1.3 รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นหญิง
  1.4 รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายหญิง

 2. ประเภทการเล่นฝ่ายละ 3 คน ผู้เล่นแต่ละคนต้องมีลูกเปตองคนละ 2 ลูก

 3. การแข่งขันใช้คะแนนการแข่งขัน 11 คะแนน

 4. ใช้กติกาการแข่งขันตามที่สมาคมเปตองแห่งประเทศไทยประกาศใช้ในปัจุบัน

 5. อนุญาตให้ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ 5 คน

ตารางการแข่งขัน