🏸แบดมินตัน (Badminton)

 1. การแบ่งรุ่น มี 7 รุ่นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท เดี่ยว/คู่
  1.1 รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นชาย เดี่ยว
  1.2 รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นหญิง เดี่ยว
  1.3 รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายชาย เดี่ยว
  1.4 รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายหญิง เดี่ยว
  1.5 รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นชาย คู่
  1.6 รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายชาย คู่
  1.7 รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายหญิง คู่

 2. การแข่งขันใช้คะแนนการแข่งขัน 21 คะแนน

 3. ผลการแข่งขันถือเกณฑ์ แพ้ ชนะ 2 ใน 3 เกม

 4. ใช้กติกาการแข่งขันตามที่สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ประกาศใช้ในปัจจุบัน

 5. อนุญาตให้ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ดังนี้
  5.1 ประเภทเดี่ยว 1 คน
  5.2 ประเภทคู่ 2 คน

ตารางการแข่งขัน