🏃🏽‍♀️กรีฑา (Athletics)

 1. การแบ่งรุ่น มี 7 รุ่น ประเภทวิ่ง 50 เมตร
  1.1 รุ่นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชาย/หญิง
  1.2 รุ่นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชาย/หญิง
  1.3 รุ่นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชาย/หญิง
  1.4 รุ่นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชาย/หญิง
  1.5 รุ่นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชาย/หญิง
  1.6 รุ่นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชาย/หญิง
  1.7 ครูและบุคลากรทางการศึกษาชาย/หญิง

 2. อนุญาตให้ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ รุ่นละ 1 คน

ตารางการแข่งขัน