บาสเกตบอล (Basketball)

 1. การแบ่งรุ่น มี 4 รุ่น
  1.1 รุ่นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
  1.2 รุ่นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4
  1.3 รุ่นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6
  1.4 รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลายหญิง

 2. ระยะเวลาการแข่งขัน แบ่งเป็น 4 ควอเตอร์ ควอเตอร์ละ 10 นาที

 3. ใช้กติกาการแข่งขันตามที่สมาคมบาสเกตบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ประกาศใช้ในปัจจุบัน

 4. อนุญาตให้ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ 12 คน

ตารางการแข่งขัน