🏓ทเบิลเทนนิส (Table Tennis)

  1. การแบ่งรุ่น มี 2 รุ่น แบ่งออกเป็น 1 ประเภท เดี่ยว
    1.1 รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
    1.2 รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย

  2. การแข่งขันใช้คะแนนการแข่งขัน 11 คะแนน

  3. ผลการแข่งขันถือเกณฑ์ แพ้ ชนะ 2 ใน 3 เกม

  4. ใช้กติกาการแข่งขันตามที่สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ประกาศใช้ในปัจจุบัน

  5. อนุญาตให้ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ 2 คน

ตารางการแข่งขัน