🏐วอลเลย์บอล (Vollayball)

 1. การแบ่งรุ่น มี 3 รุ่น
  1. 1 รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น
  1.2 รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายชาย
  1.3 รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายหญิง

 2. ความสูงของตาข่าย
  2.1 รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น 2.30 เมตร
  2.2 รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายชาย 2.38 เมตร
  2.3 รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายหญิง 2.20 เมตร

 3. ผลการแข่งขันถือเกณฑ์ แพ้ ชนะ 2 ใน 3 เกม

 4. ใชักติกาการแข่งขันตามที่สมาคมวอลเลย์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ประกาศใช้ในปัจจุบัน

 5. อนุญาตให้ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ 12 คน

ตารางการแข่งขัน