🥅เซปักตะกร้อ (Sepak Takraw)

  1. การแบ่งรุ่น มี 2 รุ่น
    1.1 รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น
    1.2 รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  2. การแข่งขันใช้คะแนนการแข่งขัน 21 คะแนน

  3. การแข่งขันถือเกณฑ์ แพ้ ชนะ 2 ใน 3 เกม

  4. ใช้กติกาการแข่งขันตามที่สมาคมตะกร้อสมัครเล่นแห่งประเทศไทยประกาศใช้ในปัจจุบัน

  5. อนุญาตให้ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ 6 คน

ตารางการแข่งขัน