🕊️สัญลักษณ์ (Logo)

สัญลักษณ์การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "ร่มแก้วเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นสัญลักษณ์เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 111 ปี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ในธีม “SOFT POWER วัยรุ่นพลังบวก” ที่แสดงถึง ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รู้แพ้ รู้ชนะ และให้อภัย โดยในสัญลักษณ์มีองค์ประกอบและความหมาย ดังนี้

  • 🌺 ดอกแก้ว หมายถึง พลังที่บริสุทธิ์ของนักเรียนดั่งสีขาวของดอกแก้ว และความสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ดั่งกลิ่่นหอมของดอกแก้วที่หอมจรุงไกล

  • 🎗️ ริบบิ้น 5 สี ได้แก่ สีเขียว สีม่วง สีชมพู สีน้ำเงิน และสีแดง หมายถึง วิภาชน์วิทยาสิทธิ์ ชำนิอนุสรณ์ พรพูลวิทย์ วรศาสนดรุณกิจ พรพิษณุ อันมีความคิดรวบยอดหมายถึง สดชื่นมีชีวิตชีวา พัฒนาเติมต่อ ก่อเกิดคุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ รุ่งโรจน์ด้วยพลกำลัง

  • ปลายแหลมทั้ง 4 ของริบบิ้น 5 สี หมายถึง เพลงเชียร์ประจำสถาบันทั้ง 4 บทเพลง ที่ได้มีการรื้อฟื้นอีกครั้งในการแข่งขันกีฬาภายในครั้งนี้

  • 🕊️ นกพิราบสีขาว หมายถึง การรู้หน้าที่ เสรีภาพ และสันติสุขของชาวเบญจมราชูทิศ จันทบุรี อนึ่ง ยังมีความหมายถึง “การเริ่มต้นใหม่” หลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ไม่ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในถึง 2 ปี

  • 🌾 รวงข้าวสีฟ้าเหลือง หมายถึง ความเจริญวัฒนาของโรงเรียนมาตลอด 111 ปี

โดยมีข้อความ "ร่มแก้วเกมส์ 2565" และมีชื่อกิจกรรมการแข่งขันเป็นภาษาอังกฤษ “Romkaew Games 2022” ประกอบ

🏆 สรุปผลรางวัลชนะเลิศ

📸 บันทึกภาพกิจกรรมการแข่งขัน

การแข่งขันสันทนาการ
คลิปจาก
▶️ BJ soundengineer

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในฯ
คลิปจาก ▶️ BJ soundengineer

สแตนด์เชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ และพิธีปิดฯ
คลิปจาก ▶️ BJ soundengineer

🎶 เพลงเชียร์ประจำสถาบัน

  1. เพลง ลูกเบญจฯ

  2. เพลง มาพวกเรา

  3. เพลง เบญจมชนะอีกแล้ว

  4. เพลง ฟ้าเหลืองสองสี

———————————————————————————————

ควบคุมโดย คุณครูมาโนช อุดหนุน และคุณครูเอกวิชญ์ เรืองจรูญ

ขับร้องโดย ด.ญ.ณัฐชยา อินทร์คำ, ด.ญ.โชษิตา กิรติภัทรนันท์,
นายศิวกรณ์ ประสงค์เงิน,นายธนนท์ แซ่ลิ้ม, นาย​ปริญญา​ภัทร​ ฤทธ​ิร​ณ​สกุล,
นายพีรพัฒน์ เพชรด้วง, นางสาวปวิตรา สายสร้อย